قسمت صفر :

Intro 

0

قسمت اول :

Interface

1

قسمت دوم :

Prefrences

2

قسمت سوم :

New&Open

3

قسمت چهارم :

Move Tool

4

قسمت پنجم :

Marquee Tool

5

قسمت ششم :

Lasso Tool

6

قسمت هفتم :

Polygonal Lasso

7

قسمت هشتم :

Magnetic Lasso

8

قسمت نهم :

Object Selection

9

قسمت دهم:

Quick selection

10

قسمت یازدهم:

Magic Selection

11

قسمت دوازدهم :

Menu Select

12

قسمت سیزدهم :

Crop Tool

13

قسمت چهاردهم :

Perspective Crop

14

قسمت پانزدهم :

Slice Tool

15

قسمت شانزدهم :

Image Size

16

قسمت هفدهم :

Frame Tool

17

قسمت هجدهم :

Spot Healing Brush

18

قسمت نوزدهم :

Healing Brush

19

قسمت بیستم :

Patch Tool

20

قسمت بیستم و یکم :

Content Aware Move Tool

21

قسمت بیستم و دوم :

Red Eye Tool

22

قسمت بیستم و سوم :

Eye Droper

23

قسمت بیستم و چهارم :

Brush&Pencil

24

قسمت بیستم و پنجم :

Color Replacement

25

قسمت بیستم و ششم :

Mixer Brush

26

قسمت بیستم و هفتم :

Clone Stamp & Pattern

27

قسمت بیستم و هشتم :

History Brush&Art History

28

قسمت بیست و نهم :

Eraser Tool

29

قسمت سی :

Background Eraser

30

قسمت سی و یکم :

Magic Eraser

31